De eindtijd: toekomst, heden of verleden?

De eindtijd: toekomst, heden of verleden?

Peter Hofland

Ik heb een paar visies bij elkaar verzameld.
Mijn doel is om inzicht te geven in de verschillende visies die er zijn, zodat duidelijk is dat niet alleen “preterisme” een heel andere visie is, maar dat ze dat allemaal zijn ten opzichte van elkaar. En dat hoeft dus ook geen reden te zijn om elkaar de hersens in te slaan of als dwaalleraars weg te zetten. Correcties en aanvullingen zijn welkom.

*PREMILLENNIALISME* :
Er komt een letterlijk aards duizendjarig koninkrijk welke start bij de wederkomst van Christus. Pre- duidt op de komst van Christus vóór het “duizendjarig rijk”.
Beloften aan Israël gelden nog steeds en zijn niet overgegaan naar de Gemeente. De gemeente heeft haar eigen beloften. Er komt een afval binnen de gemeente
Christus komt de gemeente halen, de opname in de lucht. Een zevenjarige verdrukking op aarde start dan. Daarna volgt de wederkomst en vestigt Christus het koninkrijk voor duizend jaar waarin de tempeldienst en offerdienst worden hersteld, en de beloften voor Israël vervuld worden. Aan het eind wordt satan losgelaten. Christus verslaat de vijand en het oordeel wordt gegeven, waarna een nieuwe wereldorde start.
(Afhankelijk van het moment van de verwachte opname valt dit in 3 groepen uiteen:
Pretrib (opname vóór verdrukking)
Midtrib (opname in het midden van de verdrukking)
Posttrib (opname ná de verdrukking en dus tegelijk met de komst van de Heer))

*HISTORISCH PREMILLENNIALISME* :
Een opname vóór de grote verdrukking is pas ontstaan bij de Plymouth Brethren en klopt niet volgens de leer van historisch Premillennialisme.
De gemeente is een eerste fase van het koninkrijk, maar verliest uiteindelijk invloed door de afval en het kwaad. Er komt een grote verdrukking van ongekende orde. Hierna komt de opname, staan de doden op en volgt het oordeel in een ogenblik.
Christus komt dan met de heiligen en voert de strijd van Armageddon, bindt satan en vestigt een politiek koninkrijk en regeert voor duizend jaar vanuit Jeruzalem.
Dan wordt satan losgelaten, waarbij een grote afval ontstaat. God redt de heiligen. De opstanding en het oordeel van de goddelozen vindt plaats en de nieuwe wereldorde start.

*AMILLENNIALISME* :
Er is geen letterlijk duizendjarig rijk. Het duizendjarig rijk beschrijft de huidige regering van de zielen van overleden gelovigen. Satan is gebonden tussen de eerste en tweede komst van Christus.
Het koninkrijk van God is nu aanwezig. Christus regeert door Woord en Geest. Er wordt uitgekeken naar een heerlijk koninkrijk op de nieuwe aarde in het komende leven.
Er wordt een verdrukking, afval, en antichrist verwacht. De NT-gemeente is het Israël van God. *POSTMILLENNIALISME* :
Post- duidt op de komst van Christus na het duizendjarig rijk.
De gemeente is het Israël van God geworden naar Gal 6:16
Het koninkrijk is geestelijk en niet politiek of fysiek, en heeft een historische sociaal-culturele invloed. Het koninkrijk breidt zich uit over de aarde. De grote opdracht wordt vervuld.
Er komt een persoonlijk zichtbare lichamelijke terugkomst van Christus, vergezeld van letterlijke opstanding en algemeen oordeel.

*PRETERISME* :
Partial preteristen zien de duizend jaar niet als letterlijk duizend jaar, maar als lange periode. We leven nu in die tijd, die aangebroken is bij de dood en opstanding van Christus. De toekomst wordt steeds beter omdat het koninkrijk van God zich steeds verder uitbreidt. Er is geen fysieke maar geestelijke opname en de grote verdrukking was een lokale gebeurtenis in het jaar 70. Het loslaten van de duivel ligt nog wel in de (verre) toekomst, evenals de komst van de Heer.

Full preteristen zien de duizend jaar als de periode na het sterven van Jezus tot vóór 70. Het loslaten van satan is de Joodse oorlog die eindigde in de val van de tempel en Jeruzalem. Alle eindtijdprofetieeën zijn vervuld, Christus is gekomen zoals beloofd en het Koninkrijk is er.

De volgorde van deze visies verwoorden ook hoe ik door de jaren heen naar de eindtijd heb gekeken.

Eindtijd of begintijd?
Wat ik hieronder heb beschreven is iets waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest.
Het is een best wel uitgebreid artikel/studie geworden, maar zeer zeker niet volledig. Maar wat ik hier deel, doe ik om wat duidelijkheid proberen te brengen, omdat mijn ervaring is dat veel christenen dit met veel argwaan benaderen, en dat snap ik enerzijds, maar wees eens eerlijk, elke nieuwe beweging van God werd door de heersende visie argwanend ontvangen. Denk eens aan de reformatie, de baptisten of de pinksterbeweging.
Lees daarom het onderstaande en als je vragen hebt, laat het me weten. Het kost even wat van je tijd maar vraag de Heilige Geest of Hij je wilt leiden terwijl dit leest.
Als je er nu geen tijd voor hebt, lees het dan later op je gemak.

Waarin ligt het grootste verschil tussen Futurisme en Preterisme? (Covenant Eschatology: verbond eindtijdleer)

Futurisme houdt in dat ergens in de toekomst Mattheüs 24: De Grote verdrukking, Komst van Jezus / 1 Corinthiërs 15 de opstanding van de doden / Openbaringen; De komst van het Koninkrijk, Nieuwe hemel en aarde en het eeuwig oordeel in de toekomst staan te gebeuren.
Preterisme houd in dat deze bovenstaande genoemde dingen vervuld zijn in het jaar 70 A.D. toen Jeruzalem en de tempel werden verwoest.

Hoe kan je nu dezelfde bijbel lezen en zo’n groot verschil krijgen kan je je dan afvragen? Toen ik hier over nadacht kwam ik tot het volgende, het grote verschil zit in hoe je kijkt naar tijdsaanduidingen en de natuur/aard van het Koninkrijk.

In het Futurisme worden de tijdsaanduidingen vergeestelijkt en moeten we niet letterlijk nemen. Teksten zoals: Deze generatie zal niet voorbij gaan totdat al deze dingen zijn geschied... ( Mat 24:34) of : Zie, Ik kom spoedig... worden geestelijk uitgelegd dat elke generatie Zijn Komst moet verwachten en waken want het kan elk moment zijn. Of dat het slaat op christelijke (of Joodse) generatie ( 14e generatie uit Mattheüs 1 ) die niet voorbij zal gaan tot Zijn Komst.
De natuur/aard van de Komst van de Koning en Zijn Koninkrijk wordt over het algemeen letterlijk en fysiek opgevat. Teksten zoals: ...en dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen allen stammen van de aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.(Mat.24:30) of ...Want zie Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... ( Jesaja 65:17 ) Worden letterlijk en fysiek uitgelegd en houden in dat Jezus op een zichtbare wolk naar de aarde komt en dat Hij een hele nieuwe fysieke hemel en aarde zal scheppen.

In preterisme worden de tijdsaanduidingen letterlijk genomen, dus, deze generatie, betekend; deze generatie, en, Ik kom spoedig, betekend; Ik kom spoedig.
Maar wat betreft het Koninkrijk van God is er een geestelijke benadering.
Een gedeelte uit de bijbel die deze benadering ondersteunt is bijvoorbeeld waar Jezus zegt: ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld’, of; ‘je kunt van het Koninkrijk niet zeggen; Zie, het is hier, of zie, het daar, maar het Koninkrijk is binnenin u.

Dit kan een ‘welles nietes’ getouwtrek worden als we graag onze visie willen vasthouden en niet willen luisteren naar de ander.
Maar de bijbel toont ons een andere manier in 2 Timotheus 3:16 :
Elk Schriftwoord is door God geïnspireerd, en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen en te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid...

Wanneer we de bijbel gaan gebruiken om de bijbel te interpreteren kunnen we een goede basis leggen voor onderwijs en leerstellingen.

Waarom zouden we ons hier druk over maken en er moeite voor doen om de bijbel te begrijpen? Voor mij zijn dat 2 dingen;
- 1. Ik wil God kennen zoals Hij echt is (Joh.17:3)
- 2. En Jezus gaf een belofte van vrijheid, Hij zei: Als u in Mijn Woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
Jezus zei: Uw Woord is de waarheid ( Joh.17:17 )
Een ander principe wat ik belangrijk vind in de bijbel uitleggen geeft Jezus in Mattheüs: ... bij twee of drie getuige zal elke zaak vast staan. Ook Paul refereert hieraan in zijn komende bezoek aan de gemeente in Korinthe (2 Kor 13:1)
Dat betekend o.a. dat ik minimaal 2 en liefst meerdere verzen in de bijbel vind die een gedachte en leerstelling ondersteunen, je kan mijn inziens niet met 1 Bijbelvers een hele leerstelling verdedigen. Dan zou je de bijbel alles kunnen laten zeggen wat jij wilt, inclusief dat er geen God is (psalm 14:1). Een andere belangrijke vraag die we ons moeten stellen als we de bijbel beter willen begrijpen is; wat betekende dit gedeelte voor de schrijver en de 1e lezers en/of publiek

Nu komen de vragen:
1. Laat de bijbel ons zien of we de tijdsaanduidingen letterlijk of geestelijk moeten zien?
2. Laat de bijbel ons zien of we de aard/natuur van de Komst van de Koning en Zijn Koninkrijk fysiek of geestelijk moeten zien?


Om vraag 1 te beantwoorden kunnen we de vraag stellen; Zijn er andere plekken in de bijbel waar God een tijd aangeeft wanneer iets zal gebeuren en gebeurde het toen ook?
In Genesis zegt God tegen Noach dat het nog 120 jaar duurt voordat de vloed komt en volgens de geschiedenis in de bijbel gebeurde dat ook (Gen 6:3).
God zei tegen Abram dat zijn nakomelingen 400 jaar lang in slavernij zouden leven voordat ze bevrijd werden (Gen.15:13) en in exodus lezen we dat het ook zo gebeurden.
God zei tegen Abraham dat hij over 1 jaar een zoon zou hebben en een jaar later had hij die ook (Gen.18:10).
Toen Daniël het boek van Jeremia las over hoelang ze in ballingschap zouden zitten, kwam hij er achter dat dit 70 jaar zou zijn en begon tot God te bidden voor hun bevrijding omdat het 70e jaar naderde (Dan. 9:2). En na 70 jaar trok Juda weg uit hun ballingschap in Babylonië.
God zei tegen Daniel dat hij het boek van de profetie moest verzegelen omdat het bestemd was voor de tijd van het einde (Dan. 12:4), maar tegen Johannes zei Hij: verzegel het boek niet, want deze dingen staan spoedig te gebeuren (Openb.22:10 ).
Het boek Daniel werd ongeveer 500 jaar voor het boek Openbaringen geschreven. Dat betekend voor ons dat Daniel 2500 jaar geleden is geschreven en Openbaringen ongeveer 2000 jaar geleden. Tegen Daniel wordt gezegd; verzegel het, want het duurt nog lang, en tegen Johannes wordt gezegd: verzegel het niet, want het zal snel gebeuren.
Wanneer je daarover nadenkt klopt het niet, als 2500 jaar lang is, dan kan 2000 jaar nooit snel zijn.

We zullen nu gaan kijken naar de tijdsaanduidingen in het Nieuwe Testament.
Handelingen 1:5 ...maar u zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.
Deze woorden geven de indruk dat de belofte van de Vader snel vervuld zou worden en zij de heilige Geest zouden ontvangen, en 10 dagen later gebeurde dit ook toen de Heilige Geest kwam met Pinksteren ( Hand.2:1-4)

Laten we met dezelfde eenvoud de volgende teksten lezen die de tijd aangeven wanneer de Komst van Jezus zou zijn.

Mattheüs 16: 27 Ik zal samen met mijn engelen komen in de schitterende heerlijkheid van mijn Vader om iedereen te oordelen naar zijn daden.
28 Luister, Ik zeg dat sommigen van jullie, die hier bij Mij staan, Mij nog tijdens hun leven zullen zien komen in koninklijke waardigheid.

Mattheüs 23: 36 Het oordeel over al het kwaad van vroeger zal op het hoofd van deze generatie neerkomen.

Mattheüs 24:34 Voorwaar ik zeg u; dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.

Vergelijk dat met de context waarin geslacht/generatie wordt gebruikt in Lucas 11:29-32

Mattheüs 26:64 Jezus zei tegen hem (de hogepriester): U hebt het gezegd. Maar ik zeg u: van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel

2 Tessalonicenzen 1;7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht.

Hebreeen 10:37 Want: nog een hele korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven

Jakobus 5:8-9 U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heer is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur.

1 Petrus 4:7 en het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. 

1 Johannes 2:18 Kinderen, het is het laatste uur: en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. 

Openbaring 1:1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden.
1:3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen, want de tijd is nabij.
22:6 En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren.
22:7 En zie, Ik kom spoedig...
22:10 En hij zei tegen mij: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.
22:12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. 22:20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

Deze teksten uit het Nieuwe Testament geven allemaal een tijdsindicatie aan wanneer de komst van de Heer Jezus zou zijn. Het hele NT is geschreven in de 1e eeuw aan mensen die leefden in de 1e eeuw, wat zouden deze woorden voor hen betekend hebben?

Maar zal je denken, Jezus heeft toch gezegd dat niemand die dag noch het uur weet, ook Hijzelf niet, alleen de Vader (Mar.13:32). Dat Klopt, maar vergelijk het eens met een zwangerschap (1 Tess.5:3). Je weet dat de zwangerschap 40 weken duurt, maar toch weet je niet de exacte dag of uur wanneer het kindje wordt geboren.
Jezus zei dat het binnen één generatie zou gebeuren, maar wanneer precies wist Hij ook niet.

Wanneer we de tijdsaanduidingen gaan ontkrachten verdwijnt de inhoud en betekenis van wat er gezegd wordt. 

Stel je eens voor dat God als antwoord aan Daniel zou geven, toen hij bad dat de 70 jaar ballingschap voorbij waren; Maar Daniel, bij Mij is 1 dag als duizend jaar en duizend jaar als 1 dag, dus wacht nog maar even. 

Dan zouden de tijdsaanduidingen toch nietszeggend worden?

Wanneer je de bijbel zou zien als een schilderij waarop het verhaal van God met de mensen wordt afgebeeld, dan zou ik zeggen dat de tijdsaanduidingen als het ware het kader rondom het schilderij zijn, waar binnen het schilderij wordt ingevuld.


We zullen nu gaan kijken naar de aard/natuur van de komst van de Koning en Zijn Koninkrijk.


Het Oude Testament spreekt op verschillende plaatsen over de Komst van God (op de wolken) naar de aarde.
In deze teksten zullen we gaan kijken of dit spreekt over dat God fysiek in een lichaam naar de aarde kwam.

Exodus 3:8 Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land...
10 Ik ga u (Mozes) nu naar Farao sturen om van hem te eisen dat u mijn volk uit Egypte wegleidt." 11 "Maar dat kan ik helemaal niet, daar ben ik helemaal niet geschikt voor", stamelde Mozes.
12 God zei: "Ik ben toch bij u!

Jesaja 19:1 Dit is Gods profetie over Egypte: Kijk, de HERE komt naar Egypte, rijdend op een snelle wolk; de afgoden van Egypte beven en de harten van de Egyptenaren smelten van angst.

Ezechiel 30: 2-3 "Mensenzoon, profeteer en zeg: De Oppermachtige HERE zegt: Huil, want de afschuwelijke dag staat voor de deur, de dag van de HERE; een dag van wolken en onheil, een dag van oordeel voor de volken!.... 8 Dan zullen zij weten dat Ik de HERE ben, wanneer Ik Egypte in de as heb gelegd en haar bondgenoten heb vernietigd.

Micha 1: 3 Kijk! De HERE komt eraan! Hij verlaat Zijn woning en daalt af naar de aarde. Hij loopt over de bergtoppen.
4 Onder Zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelten als bijenwas voor vuur en splijten als water, dat langs de bergwand naar beneden gutst. 5 Waarom gebeurt dit alles? Omdat Israël en Juda hebben gezondigd.... 9....Het oordeel staat voor de poorten van Jeruzalem, klaar om haar te treffen.

Nahum 1: 1 Nahum woonde in Elkos. God toonde hem in een visioen de komende ondergang van Ninevé :
2 God waakt met jaloezie over Zijn eer. In Zijn toorn neemt Hij wraak op alle mensen, die tegen Hem in opstand komen. De HERE vernietigt al Zijn tegenstanders.
3 De HERE is erg geduldig, maar Zijn kracht blijkt ongelooflijk groot en Hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn. Hij toont Zijn kracht in wervelwinden en storm. De wolken zijn als stof onder Zijn voeten.

Toen Jezus sprak over Zijn komst in oordeel op de wolken sprak Hij tot Zijn Joodse discipelen die bekend waren met het Oude Testament. Het is dus niet vreemd dat Hij in dezelfde stijl als de oudtestamentische profeten sprak over Zijn komst om een einde te maken aan het tijdperk van de Wet van Mozes met de vernietiging van de Tempel en Jeruzalem (de Joodse wereld).

Marcus 13:24-26 (zie ook Mattheus 24:29-31, Lucas 21:25-27)
Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden.
En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.

Ook deze verzen in het NT spreken over de komst van God ( Jezus ) op de wolken.
Ook spreekt Hij over de zon de maan en de sterren. Al zouden we dit fysiek opvatten dan zou dat ook meteen het einde van het hoofdstuk zijn omdat er geen leven meer mogelijk zou zijn.
Maar in het OT werd ook over de zon, maan en sterren gesproken, maar dan in de zin van leiders van het volk. Denk bijvoorbeeld aan de droom die Jozef had, dat de zon (z’n vader) de maan (z’n moeder) en de sterren (z’n broers ) voor hem bogen ( Gen 37:9-10).
Als we dus de woorden van Jezus in het licht houden van het OT zien we dus dat Jezus dezelfde beeldspraak gebruikt die in het OT werd gebruikt voor het aankondigen van het oordeel van God over een stad, regio of land.

Wat mij opvalt in de evangeliën is dat de farizeeën en bijbelgeleerden zowel de 1e als de 2e komst van Jezus miste vanwege hun fysieke verwachting van het Koninkrijk van God.
Ook sommige christenen blijven hier aan vasthouden en denken o.a. dat Joden nog steeds een bijzondere plaats innemen in Gods ogen, ze zijn toch immers Gods volk?

Als jij dat ook denkt, dan is mijn vraag aan jou op welke basis zijn zij dan nu nog Gods volk?
Want ze waren dat op basis van het onderhouden van het oude verbond (Deut. 30), en dat verbond...is er niet meer (hebr.8:13). Er is maar één verbond, het nieuwe verbond en daarmee ook één volk van God (1 Pet.2:9-10 vgl Exo:19:6), want er is maar één middelaar tussen God en mensen; Jezus Christus (1 Tim.2:5).

En al zou het oude verbond met zijn beloften nog wel gelden voor de Joden vandaag, dan nog klopt het niet, omdat zij zich niet hebben bekeerd tot God bij de totstandkoming van de natie in 1948. Zij voldoen simpelweg niet aan de voorwaarde die God gaf voor herstel (Deut.30).
Sommige willen veronderstellen dat er in de boeken van de profeten belofte zijn gegeven dat zij zich niet hoefden te bekeren om door God terug gebracht te worden naar het land, maar dan zouden de profeten de grens overschrijden die door Mozes werd uitgesproken; Je zult niks aan dit verbond toevoegen en er niks vanaf halen. (Deut.4:2, 12:32)
Het ging God nooit om uiterlijkheden van de mens, maar om zijn hart, of die besneden was voor Hem.

( Hier kan je meer over lezen in mijn artikel: Heel Israel zal worden gered http://thehappypeacemessage.nl... )

De opstanding van de doden

Over de opstanding van de doden ga ik hier nog niet te uitgebreid op in, maar welke dood bracht Adam in de wereld? God zei: op DE DAG dat je daarvan eet zal je zeker sterven.
Ging Adam fysiek dood die dag?

Ik wil je een Bijbelvers laten zien wat het tijdstip aangeeft wanneer dit zou plaatsvinden.
In Daniel 12 kunnen we lezen over de grote verdrukking die over de Joden zou komen en de opstanding van de doden die daarna zou plaatsvinden (vers 1-3). Dan vanaf vers 4-13 wordt er gesproken over wanneer dit plaats zal gaan vinden. En in vers 6-7 lezen we dan:

De één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond; Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan DEZE wonderlijke dingen?
Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen ( Jezus ), Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft (3,5 jaar; zolang duurde de belegering van Jerusalem), WANNEER HIJ ER EEN EINDE AAN GEMAAKT ZAL HEBBEN OM DE MACHT VAN HET HEILIGE VOLK STUK TE SLAAN, ZAL ER AAN AL DEZE DINGEN EEN EINDE KOMEN.
(Daniel 12:6-7)

In de laatste zin vinden het antwoord wanneer dat zou plaatsvinden, wanneer God een einde heeft gemaakt aan de macht van het heilige volk.
Wat is die macht en wie is dat heilige volk?
Het heilige volk kan niet de kerk zijn omdat eraan de kerk en haar macht nooit een einde zal komen ( Dan.7:18).
Dus blijft als enige optie blijven de Joden over (Deut.7:6). En hun macht was hun verbond (thora) met God.
God had al meerdere plaatsen aangegeven dat Hij een einde zou maken aan dat verbond met al zijn voorwaarden om plaats te maken voor het nieuwe verbond van Genade (Deut.30:6)

Jeremia 31: 31 Er komt een dag, zegt de HERE, dat Ik een nieuw verbond met de mensen van Juda en Israël zal sluiten.
32 Het zal niet hetzelfde verbond zijn, dat Ik met hun voorouders sloot toen Ik die uit Egypte leidde. Dat verbond hebben zij toen verbroken, hoewel Ik voor hen zorgde als een man voor zijn vrouw.

33 Maar dit is het nieuwe verbond, dat Ik dan met hen zal sluiten: Ik zal mijn wetten in hun harten graveren, zodat zij Mij willen eren; dan zal Ik werkelijk hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
34 Dan hoeven zij elkaar niet meer te vertellen dat het goed is de HERE te kennen, want iedereen (klein en groot) zal Mij dan werkelijk kennen, zegt de HERE, Ik zal hun zonden vergeven en ze voor altijd vergeten.)

Over de aard van de opstanding is veel te zeggen, maar voor nu wil ik alleen deze verzen onder je aandacht brengen om over na te denken:
1 Korinthe 15: 44 ...Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt.... 47.... De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mens is de Heere uit de hemel.

48 Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen.
49 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.


De Nieuwe hemel en aarde

Ja maar.... zal je misschien denken, wanneer Jezus terug komt dan schept Hij toch een nieuwe hemel en aarde, waar het volmaakte vrede is?
Dat klopt ook, maar wat bedoelde Hij daarmee?

Ik zelf en velen met mij, hebben het idee gehad dat God de hele aarde herschept en dat het dan volmaakte zichtbare vrede zal zijn en zonder zichtbare oorlog, er zal geen zonde en fysieke dood meer zijn.

Petrus schrijft in zijn brief: ‘Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen voorbijgaan met gedruis en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. (2 Pet.3:10)

Het lijkt erop dat God hier creatief onder de belofte die Hij aan Noach maakte, om de aarde te vernietigen met water, uit wil komen door het deze keer met vuur te doen.

Waar doet het woord ‘ elementen’ jou aan denken? Mijn gedachte ging daarbij uit, omdat ik dacht aan de verwoesting van de planeet, naar ons periodiek systeem der elementen. Het probleem daarmee is alleen dat dat pas vanaf 1789 tot 1871 in ontwikkeling was, eeuwen later dus. Dus hoe kan dat woord ‘ elementen’ relevant zijn voor de 1e lezers in de 1e eeuw?

Het woord ‘elementen’ komt van het griekse woord ‘stoicheion’ en wordt door Paulus ook gebruikt in Galaten (4:3,9) en Kollossenzen(2:20) waar het woord vertaald wordt met ‘grondbeginselen’ sprekend over de wet van het oude verbond.

En wat de volmaakte zichtbare vrede betreft. Jezus zei: Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u, NIET zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. (Joh.14:27)

Zonder te willen claimen alle antwoorden te hebben, wil ik je de volgende teksten uit de bijbel laten zien (zoek ze op, en kijk zelf of ik ze niet uit hun context trek, zoals je overigens met alles moet doen )

Jesaja 65:17-20
Want kijk, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: Zo mooi, dat niemand meer aan de oude zal terugdenken. Wees blij; verheug u voor altijd in mijn schepping. Kijk! Ik zal Jeruzalem veranderen in een plaats van geluk en haar inwoners zullen een en al blijdschap zijn! En Ik zal Mij verheugen in Jeruzalem en in mijn volk en het geluid van klagen en huilen zal daar niet meer worden gehoord. Baby’s zullen niet meer enkele dagen oud sterven; mannen die honderd jaar zijn, zullen er niet oud uit zien. Alleen zondaars zullen op een dergelijke leeftijd sterven.

Baby’s die worden geboren? Zondaars? Sterven? In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?

Openbaringen 21:1-2
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; en ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, van God uit de hemel naar beneden komen. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die op haar bruidegom wacht. Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen: "Gods huis staat nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn.

Wie wordt er nog meer een Bruid genoemd?

Openbaring 22:1
De engel liet mij een rivier met het levenswater zien. Helder als kristal was het. Het kwam uit de troon van God en van het Lam en stroomde midden over de hoofdstraat van de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf keer per jaar vruchten droeg, elke maand een keer. De bladeren van de boom zijn voor de genezing van de volken. Elke vloek zal zijn opgeheven. De troon van God en van het Lam zal in de stad staan en al Zijn knechten zullen Hem vereren....

Genezing voor de volken? In de nieuwe hemel en aarde? Is er dan nog ziekte?

Een rivier van levend water?
Dat lijkt op wat Jezus zei; indien u in Mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien...( Joh.7:38)

Mattheus 12:31,32
En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw... ( ai’on = tijdperk, welk tijdperk leefde Jezus ? Het tijdperk van de wet van Mozes, het oude verbond),
....en ook niet in de komende (eeuw=ai’on=tijdperk, welk tijdperk? Het Koninkrijk van God, het nieuwe verbond, de nieuwe hemel en aarde)
Vergeving in de komende eeuw? Is er dan zonde in komende eeuw?

Ik heb mijn commentaar in de vragende vorm gezet om je te helpen na denken over wat er gezegd wordt in de teksten en om je te helpen vragen te stellen bij je eigen concept van de eindtijd en de nieuwe hemel en aarde.

Vind je dat deze benadering de dingen te veel vergeestelijkt? Bedenk dan dat Jezus vaak ook niet begrepen werd omdat Hij sprak over geestelijke zaken. Denk bijvoorbeeld aan Zijn gesprek met Nicodemus (Joh.3) of aan de menigte van discipelen die zich van Hem afkeerde omdat zij dachten aan kannibalisme, terwijl Jezus sprak over de geestelijke realiteit van het avondmaal. (Joh.6) Ook Paulus werd om deze reden maar met moeite begrepen.(2 Pet 3:15,16)

Ik deel dit met je omdat ik met m’n hele hart geloof dat God ons in een veel grotere vrijheid heeft geplaatst in onze omgang met Hem, die veel reëler is dan wat velen van ons tot nu toe ervaren.
Mijn inziens is het beseffen dat God klaar is met Zijn deel en gaan zien wat Hij ons heeft toebedeelt en daarin gaan leven een grote sleutel om grote doorbraak te zien in onze relatie met Hem en van Het Koninkrijk van God op aarde. Hij heeft alle mensen op het oog. En Hij wil door ons heen van de aarde weer een paradijs maken. Hij is niet van plan verandert, dus laten we met Zijn plan instemmen en met Hem meewerken.

Wij hebben het voorrecht om met God te leven en te wandelen zoals Adam en Eva in het paradijs en zoals Jezus Christus voordeed. Hij heeft ons teruggebracht bij Gods oorspronkelijke plan.
Jezus Christus is en blijft Dezelfde, vandaag, gisteren en tot in alle eeuwigheid. (Hebr.13:8)

Ik kan me voorstellen dat je hierdoor vragen hebt, die had en heb ik ook, maar stel ze!

Een boek wat hierover gaat en wat ik aanbeveel kan je vinden en bestellen op de volgende site:

www.giftoflife.nl/product/het-...Reageer op deze post